Amnesty

Amnesty international kerää nimiä vetoomuksella Filippiinien ihmisoikeustilanteeseen vedoten ja presidentti Dutertea valheellisesti syyllistäen ”Presidentti on luvannut tappamisen jatkuvan.” Lähetin keräyksen järjestäjälle kysymyksiä kampanjastaan ja varsinkin siitä mistä tietolähteestä vetoomuksessa väitetyt asiat on kerätty, lähetin kysymykset 2 eri viestissä:

”Ajattelin kysyä muutaman tarkentavan kysymyksen näihin väitteisiin ja nimien keräykseen liittyen.

– Oletteko koskaan itse asunut Filippiineillä?
– Tiesittekö, ettei Presidentillä ole mitään tekemistä näiden kuolemien kanssa? (Jos väitätte muuta, niin esittänette todisteet esim. oikeuden päätös. Jokainen on syytön kunnes toisin todistetaan.)
– Oletteko tietoinen, että Duterte on jo tehnyt kaikki listassa mainitut asiat. (Kansainvälisellä oikeudella ei ole valtuuksia puuttua minkään maan Poliisin toimintaan, ilman päteviä todisteita)
– Mistä saatte tiedot joiden varaan tämä ”keräys” perustuu? Mediasta?( Valtamedia on Filippiineillä huumerahoitettua, jos ette tätä faktaa vielä tiennyt ja uutiset sen mukaisia.)
– Oletteko tietoinen, että Duterte on maassaan huumeparoneiden jahdin kohteena ja että ihmisiä lahjotaan kertomaan juuri tämänkaltaisia ”tarinoita”?
– Tiedättekö millaista Filippiineillä on ollut elää edellisten presidenttien ja hallitusten aikana?
– Milloin amnesty tekee vastaavan keräyksen ja julistuksen huumerikollisten ja huumeparoneiden uhrien hyväksi? (He ovat tappaneet tuhansia ihmisiä huumeilla ja siihen liittyvällä liiketoiminnallaan.)
– En ole nähnyt julistuksia tai keräyksiä heidän puolestaan vai onko niin, että ihmisoikeudet ovat yksipuolinen asia? (Rikollisten tappaessa ei ole niin väliksi, mutta Poliisin tehdessä laillisesti työtään se on ihmisoikeusrikkomus.)

On tietysti ymmärrettävää, ettei Amnesty:kään kykene erottamaan totuutta valheesta, kun siihen ei kykene länsimainen mediakaan. Olen huomannyt viimeaikoina, että tällaisia uutisia ja ”keräyksiä” on ilmestynyt aina välillä ja niistä paistaa faktojen puute. Neuvoni onkin, ottakaa asioista selvää ennen tällaisten ”keräysten” ja julistusten esittämistä. Tämän ”kampanjan” yhteydessä toteutettu yksityisviestien lähettäminen Facebookissa Suomen Filippiiniläisille oli kyllä mauttomuuden huippu.”

Vastausta jouduin pyytämään useaan otteeseen ja lopulta sain tuohtuneen sähköpostin, jossa kerrottiin että kysymyksieni ”sävy on siinä määrin asiaton” ettei vastauksia kuulemma tule. Vastauksessa viitattiin tietolähteeksi Amnestyn omaa ”tutkimusta” jossa viitataan Filippiinien ihmisoikeustilanteeseen vuosina 2010- 2015 ja ongelman väitetään jatkuvan. Tästä ”tietolähteestä” ei kuitenkaan ole mitään mainintaa itse vetoomuksessa.

”Hyvä Heikki Dillström,

Amnestyn Suomen osasto ei ole lähettänyt teille viestejä, emmekä ole kohdistaneet viestejä Suomen filippiiniläisille. Olette ilmeisesti saaneet kyseisen viestin jonkun muun teille välittämänä. Amnesty lähettää suoria vetoomusviestejä vain henkilöille, jotka ovat itse antaneet tähän luvan.

Viestienne sävy on siinä määrin asiaton, että en katso aiheelliseksi jatkaa keskustelua kanssanne. Amnestyn kampanjointi perustuu järjestön omaan, riippumattomaan tutkimukseen ja vaatimustemme lähtökohtana ovat kansainväliset ihmisoikeussopimukset. Halutessanne voitte tutustua Amnesty Internationalin Filippiinejä koskevaan tutkimukseen ja raportointiin järjestön kansainvälisillä sivuilla, https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/philippines/

Ystävällisin terveisin,

Anu Tuukkanen
Asiantuntija, ihmisoikeuspuolustajat ja maakohtainen työ / Expert,HRDs and Country issues. Amnesty International Suomen osasto / Finnish section”

Kyllä minä niin mieleni pahoitin” näyttää olevan järjestön edustajan ainoa vastaus kysymyksiini vetoomuksen tietolähteistä ja faktoista. Se on aika heikosti ottaen huomioon sen, millaisia väitteitä ko. järjestö tässä keräyksessään virallisesti Presidentistä esittää. Ehkä se faktojen tarkistaminen olisi kuitenkin sivistyneempi ja uskottavampi tapa hoitaa ihmisoikeuskysymyksiä.

———————————————————————————————————

Amnesty International gathers names to it’s petition on the grounds of the Philippine human rights situation and the president Duterte is falsely accused ”The president has promised to continue the killing.” I asked the collection organizer who issues campaign and especially the source of the information in the petition, I sent the messages in 2 separate mails:

”I thought to ask a few clarifying questions to those arguments, and names related to the collection.

– Have you ever actually lived in the Philippines?
– Did you know that the president has nothing to do with these deaths? (If you claim otherwise, you can present the evidence eg. A court order. Everyone is innocent until proven otherwise.)
– Are you aware that Duterte has already done all the things mentioned in the list. (International law has no power to intervene in any of the activities of the police, without any substantial evidence)
– Where do you get the information upon which this ”collection” is based on? Media? (The mainstream media has been corrupt in the Philippines , if you do not yet know this fact and the news made under it.)
– Are you aware that Duterte is the subject of a hunt by drug lords and the people bribed to tell precisely this kind of ”stories”?
– Do you know what life of people in the Philippines has been during former Presidents and Governments?
– When amnesty makes the corresponding collection and Declaration for the victims of drug offenders and drug barons? (They have killed thousands of people with drugs and the related business activities.)
– I have not seen the declarations or collections on their behalf, or is it that human rights are one-sided affair? (Killing normal people is not so important, but when the police are legally doing their work it is a human rights violation.)

It is of course understandable that Amnesty: not able to distinguish truth from falsehood, when it is unable to western media alike. I have noticed recently that this kind of news and ”collections” have appeared and they all shine a lack of facts. My advice is, find things out before such ”collections” and the presentation of declarations. This ”campaign” carried out in the context of sending private messages on Facebook Filipinos Finland was yes distaste peak. ”

I had to ask for reply several times and finally I got upset an email to my questions and was told that ”the tone is so inappropriate” that the answers will not be sent. The reply referred to as the data source for Amnesty own ”research,” which refers to the Philippine human rights situation in the years 2010- 2015, and the problem is alleged to be continuing. For this ”source information” there is no mention in the petition itself.

Good Heikki Dillström,

Amnesty International’s Finnish department has not sent you a message, and we have not attributed the messages to the Philipinos, Finland. You’ve obviously got the message to someone else for you to complain about. Amnesty petition send direct messages only to people who themselves have given their authorization.

Your tone in the message is so inappropriate that I do not see any reason to continue the conversation with you. Amnesty’s campaigning based on our organization, independent of international human rights conventions research. If you wish, you can explore on Amnesty International’s research in the Philippines and reporting on the international Organisation’s website, https://www.amnesty.org/…/asia-and-the-pacific/philippines/

Regards,

Anu Tuukkanen
Professional, human rights defenders and the country-specific work / Expert, HRDs and Country issues. Amnesty International Department of Finnish / Finnish section”

”Yes, I hurt my feelings” seems to be the only answer to the representative of the organization for the questions of petition sources for information and facts. It is quite a pity, taking into account the type of the arguments in question that the organization presents of the President. Perhaps, however, if they would check the facts it would be more civilized and more credible way to deal with human rights issues.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Orjatyötä / Slavery

Talousanomissa kerrotaan hallituksen suunnittelemista muutoksista työttömien elämään, jossa tuen saaminen edellyttäisi jatkossa ”osallistumista yhteisön toimintaan”. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että työtön voidaan sijoittaa mihin tahansa työpaikkaan ”ilmaiseksi” työntekijäksi. Mieleen nousee ensimmäisenä sellainen seikka, että miten tämä vaikuttaa työttömyyteen? Väheneekö se, kuten suunnitelmat lupaavat? Liian monta kertaa on jo nähty, että ilmainen ämpäri on parempi, kuin jos se maksaa euron. Myös ilmainen työntekijä on parempi, kuin sellainen jolle pitää maksaa palkkaa. Tällaiset päätökset tulevat lisäämään työttömyyttä, mutta ehkä se on koko muutoksen tarkoituskin. Omistajat saavat maksimoitua voittonsa, valtion ja jokaisen meistä maksaessa osingot ja bonukset.

Muutoksella saadaan luotua 200.000 ilmaisen työttömän joukko, josta varmasti löytyy jokaiselle omansa. Kaikkiaan tällainen meno on sairasta, samaan aikaan hallitus PS:n johdolla, sumuttaa juuri näitä muutoksen alaisia ihmisiä ”pakolaisaalloilla” syyllistämään maahanmuuttajia. Hallitus myös upottaa 100 miljoonaa euroa lisää Talvivaaran monttuun ja lisää tullaan vielä upottamaan. Pääministerin mukaan kaivoksessa on tehty ”ihme” ja hän antaa haastatteluita kaivosyhtiön haalareissa. Suomi täyttää 100 vuotta ensi vuonna, samana vuonna myös näitä muutoksia aletaan ajamaan voimaan, tarkoituksena on romuttaa koko nykyinen järjestelmä. Ala-asteen matematiikalla voi jo ymmärtää, ettei yhteen työpaikkaan pysty sopimaan noin 27 työtöntä. Kysyin laskukaavaa tähän työministeriltä useampaan otteeseen sähköpostilla ja laskutoimituksen vastaus antaa odottaa itseään. Ehkä kysymys oli liian vaikea vastattavaksi tai sitten vastaus ei miellytä ministeriä.

———————————————————————————————————

Taloussanomat describes the changes planned by the Government to the unemployed, with access to support in the future would require ”community involvement”. In practice, this would mean that an unemployed person can be placed anywhere in a workplace as a ”free” worker. The question rises to the fact that how this will affect unemployment? It decreases, such as plans promise? Too many times we have seen, that the free bucket is better than if it costs one euro. Also, free employee is better than the one which must be paid a salary. Such decisions will increase unemployment, but maybe it’s the intention of the change. Owners will maximize their profits, state, and each one of us pays the profits and bonuses.

The change can created 200,000 free the unemployed from which every company will certainly find his own. All in all, these decisions are more or less sick, at the same time, the Government PS-led, tells these people subject to change of ”refugee waves” and incriminate immigrants. The Government also sunk 100 million EUR more to Talvivaara pit and there will be even more to go in that hole. The Prime Minister says the mine has been made a ”miracle” and he gives interviews in mining company overalls. Finland celebrates its 100th anniversary next year, the same year these changes will start  to be implemented into force, the purpose is to scrap the entire existing system. With lower-grade mathematics anyone can already understand, that no one can fit about 27 people unemployed to a one job. I asked the Minister of Labour, this formula several times via email and I quess response is not to be expected. Perhaps the question was too difficult to answer, or the answer does not satisfy the minister.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Ihmisoikeudet / Humanrights

Filippiinien ihmisoikeustilanteesta on uutisia vähän väliä ja niissä viitataan noin 3500 kuolleeseen rikolliseen, joista 1/3 on poliisin ja 2/3 huumeparoneiden ansiota. Äänekkäimmin ihmisoikeuksia on ollut vaatimassa USA, joten vilkaistaan nyt heidän saavutuksiaan ihmisoikeuksiin liittyen. YK:n peruskirja allekirjoitettiin kesäkuun 26. päivänä 1945 San Franciscossa ja peruskirja tuli voimaan lokakuun 24. päivänä 1945. Tämän allekirjoituksen ja voimaantulon välillä Japaniin pudotettiin 2 atomipommia Hiroshima 6. elokuuta ja Nagasaki 9. elokuuta, jotka tappoivat noin 100.000 ihmistä heti ja noin 100.000 haavoittunutta niitä seuraneina vuosina erilaisiin säteilysairauksiin. 2/3 osaa näistä oli siviilejä. Tokion pommitukset tappoivat noin 100.000, joista melkein kaikki olivat siviilejä. Presidentti Duterte kysyi Obamalta ASEAN summitissa milloin ihmisoikeudet alkoivat? Jättäen Presidentin ja YK:n edustajat sanattomiksi, esittäessään kuvamateriaalia Amerikkalaisten sotilaiden suorittamasta Morojen massamurhasta 1906, jossa kuoli tuhansia siviilejä. USA on ollut sodassa 93% itsenäisyytensä jälkeisestä ajasta, 222 vuotta, 339 vuodesta ja on rikkonut ihmisoikeuksia enemmän tai vähemmän jokaisena sotavuotenaan. USA on myös kiduttanut ja tappanut vankeja Guantanamon vankileirillä 2002 vuodesta alkaen. Näillä ansioilla ei luulisi voivan osoitella sormea ihmisoikeuksilla, mutta ehkä ihmisen muisti on vain niin lyhyt.

———————————————————————————————————

Philippine human rights situation has been in the news and refer to some 3,500 dead criminal, of which 1/3 is by the Police and 2/3 by drug lords. One of the loudest human rights demand has been USA, so let’s take a look now their achievements related to human rights. The UN Charter was signed on 26 June 1945 in San Francisco and the Charter came into force on 24 October 1945. As the signature and entry into force, USA attacked Japan with 2 atomic bombs in Hiroshima August 6 and August 9 in Nagasaki, which killed about 100,000 people immediately and to about 100,000 injured in the subsequent years, a variety of radiation-related diseases. 2/3 of these were civilians. Tokyo bombing killed about 100,000, almost all of whom were civilians. President Duterte asked in ASEAN summit when the human rights begun? Leaving the president Oabama and UN officials speechless, presenting footage of American soldiers from carrying out Moro mass murder of 1906, which killed thousands of civilians. The US has been at war 93% of the post-independence period, 222 years, 339 of the year and has violated the human rights of more or less every year of the war. The US has also tortured and killed prisoners in Guantanamo detention camp from 2002 onward. With these merits they should not to be able to point the finger with human rights, but perhaps the human memory is just so short.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Digi-digi

Luin aiemmin uutisista pankkien tunnuslukulistojen hävittämisestä, Nordea on jo ilmoittanut poistavansa listat käytöstä ja siirtyvänsä älyversion käyttöön. Ohjelmaa voi käyttää älypuhelimella tai pankin toimittamalla erillisellä laitteella. Nyt löylyä lyö lisää hallitus, joka aikoo siirtää kaikki julkiset palvelut nettiin. 2015 vuoden lopussa 65-vuotiaita tai yli oli 20.5% 5.487.308 Suomalaisesta, eli 1.124.898 henkilöä. Pankit ovat myös muuttamassa palveluitaan rahattomaksi, eli eläkeläinen ei voi nostaa konttorista enää rahaa. Näistä suunnitelmista ei selviä se, kuinka vanhemman väestön oletetaan selviävän muutoksista. Puhe keskittyy enemmän laitteisiin ja uusiin ominaisuuksiin. Väkisin tulee mieleen, että tekniikkaa ymmärtäville sukulaispojille tulee olemaan käyttöä tulevaisuudessa. Melko selvää on myös se, että monen vanhemman henkilön asiat tulee vastaisuudessa hoitamaan joku toinen perheenjäsen, koska netin ja laitteiden käyttäminen on heille ylivoimaisen vaikeaa tai mahdotonta.

———————————————————————————————————

I read in the news about the disposal of banks’ indicator lists, Nordea has already announced to abolish the use of lists and moving to smart program use. The program can be used from a smart phone or a bank provided a separate device. Now government brings more addition to the matter, which intends to transfer all public services to internet. At the end of the year 2015, 65 years or over was 20.5% 5,487,308 Finnish, ie 1,124,898 people. Banks are also transforming for cashless services, a pensioner can no longer raise any more money from the office. These plans are not telling clearly how the older population is expected to survive the changes. The speech is focusing more on devices and new features. It comes to mind that technology oriented relatives will be teaching elderly a lot in the future. Quite obvious is the fact that many older person’s bills will be managed in the future by someone else in the family, because the use of the Internet and the equipment is too difficult or impossible for them.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Menisivät töihin… / Go to work…

Helsingin Sanomien uutisessa kerrotaan köyhyydestä ja sen seurauksista. Taas kerran esiin tulevat samat neuvot: ”menisivät töihin…”, ”ottaisivat itseään niskasta kiinni…”, ”lopettaisivat valittamisen…”, ”kyllä minäkin olen pärjännyt…”, ”Kyllä pakolaisille jaetaan rahaa…”, ”oma vika…”. Uutisen kommenttiosio on täynnä toinen toistaan kuvottampia kommentteja, joista paistaa läpi tietämättömyys, välinpitämättömyys ja puhdas typeryys. Käydään läpi nyt se yleisin neuvo ”menisivät töihin”: Työ- ja Elinkeinoministeriön mukaan Suomessa on noin 330.000  työtöntä laskutavasta riippuen. Avoimia työpaikkoja koko suomessa on TE-keskuksen mukaan tällä hetkellä noin 12.000 kpl / 330.000, jokaista työpaikkaa kohden on siis noin 27 työtöntä. Moni näiden ”menkää töihin” kommenttien laukojista onkin työllistynyt aikoinaan työmarkkinoille, joissa töihin tosiaan vain mentiin. Työssäkäyvä on vieraantunut työmarkkinoista kuvitellen kaiken olevan ennallaan, vaikka omasta työllistymisesta on voinut kulua kymmeniä vuosia. Liian monelle todellisuus selviää vasta, kun oma työpaikka menetetään ja se ”töihin meneminen” ei olekaan niin helppoa kuin oli kuviteltu. Ihmisten suhtautuminen köyhiin, työttömiin, maahanmuuttajiin, opiskelijoihin on muuttunut raaemmaksi, en tiedä mitä iloa joku löytää elämäänsä itseään heikommassa asemassa olevan henkisestä pieksämisestä. Tämä on nykyään surullinen todellisuus ja netti sekä media ovat sitä täynnä.

———————————————————————————————————

Helsingin Sanomat news told a story of poverty and its consequences. Once again people encounter the same advice: ”go to work …”, ”need to raise himself …”, ”stop moaning …”, ”I have managed before …” ”refugees took the money .. .”, ”own fault…”. Comment the news section is full of disgusting comments, which tell of ignorance, indifference and pure idiocy. Let’s walk through now the most common piece of advice ”go to work”: the Ministry of Employment and the Economy says that, Finland has about 330,000 unemployed people, depending on the method of calculation. Job vacancies throughout Finland by the TE-Centre, currently 12.000 pcs / 330,000, for each job, there are about 27 unemployed. Many of these ”go to work” comment makers have employed once the labor market, where one could actually just go to work. Working person is alienated from the labor market, thinking that everything is the same, even if their employment has taken place tens of years ago. For too many, reality will become clear only when own job is lost and ”going to work” is not as easy as they had imagined. People’s attitude towards the poor, the unemployed, immigrants, students has changed for the worse. I do not know what joy it brings to someones lives to mentally abuse others. This is the sad reality of today and the internet, as well as the media are full of it.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Absurdia

Uutisissa on puhuttu asunnottomuudesta ja kyselty miksi suljettavia vastaanottokeskuksia ei voida antaa asunnottomien käyttöön? Samaan aikaan suunnitellaan toimeentulotuen asumiskustannuksille omavastuuta. Sitten sitä voi alkaa miettimään, että miten tämä nyt auttaa yhtään ihmistä? Varmasti osa suljettavista vastaanottokeskuksista olisi muunnettavissa asunnottomien käyttöön, osa taas ei esim.syrjäisen sijaintinsa osalta.  Ministeriön suunnitelmat asumiskustannusten omavastuusta tuskin lisäävät omistajien kiinnostusta asuntojen vuokraamisesta asunnottomille, maksuhäiriömerkinnät eivät auta asiaa myöskään. Työttömille laaditut uudet ”aktivointi” suunnitelmat eivät edistä asunnon saantia sen enempää, kun perusturvaa leikataan myös omavastuulla ja karenssi voi jatkossa napsahtaa 3kk välein. Työttömän tai / ja asunnottoman on oltava ”kolmen kuukauden aikana töissä vähintään 18 tunnin ajan neljän viikon aikana tai osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin viiden päivän ajan.” ettei etuutta leikata omavastuulla. Kun ottaa huomioon, että jokaista avointa työpaikkaa kohden on noin 13 työtöntä, voi alkaa nähdä tilanteen järjettömyyden. Se miten tällainen järjestelmä palvelee ketään on hyvin vaikeasti ymmärrettävissä, ehkä tarkoituksena on saada työttömät / asunnottomat ”työllistämistä edistäviin” toimiin, eli tekemään ”työnäytettä” tai ”kuntouttavaa työtoimintaa” sen vaadittavan 5 päivää. Joka tapauksessa, asunnottomuutta tai työttömyyttä tämä mylly tuskin vähentää, vaan pikemminkin päinvastoin.

———————————————————————————————————

In the news has been talk about homelessness and some have asked about why closed reception centers can not be made available for the homeless? Meanwhile there has been a plan to make income support deductible by one day. When you start to think about that, how is this going to help any people? Certainly, part of the closed reception centers could be converted for homeless people, while others are not suitable because of their remote location. The Ministry plans of housing cost deductions in income support is unlikely to increase the owners’ interest in renting housing for the homeless, rent payment problems will not help the matter either. Drawn up for unemployed, new ”activation” plans do not promote access to housing any more, when the basic income is deducted and the money may in the future be cut every 3 months. An unemployed and / or homeless needs to ”during the three months of unemployment must have at least 18 hours work or participated in services promoting employment for five days.” only with that there is no deduction to income support. When you take into consideration that for each vacancy there are about 13 unemployed people, anyone can begin to see the absurdity of the situation. How such a system would serve anyone is very difficult to understand, perhaps it is designed to get unemployed / homeless ”promoting employment” to action, that is, to make ”samples of work” or ”rehabilitative work” that is required for 5 days. In any case, homelessness or unemployment is hardly reduced, but rather the opposite.

Kategoriat: Jupinat | 3 kommenttia

Duterte

Kuun lopulle 29. päivä on suunniteltu tapahtumaa Helsinkiin. Filippiinien Presidentin Rodrigo Duterten lausuntojen ja niistä median tekemien uutisten välinen ero on ollut huomattava. Asiayhteyksistä irrotettuja lauseita, pätkittyjä videoita, vääristelyjä tulkintoja puheista, jne. Ennen Duterten virkakauden alkamista 30.6.2016, olivat Filippiinien suurimmat ongelmat korruptio ja huumeet. Nämä kulkivat käsi kädessä, koska huumeparonit ostivat kenraaleita, poliiseja, pormestareita, senaattoreita, poliitikkoja ja virkamiehiä jatkaakseen liiketoimintaansa häiriöttä. Kaikki tämä muuttui viimeisissä presidentinvaaleissa, altavastaajana kisaan lähtenyt Duterte voitti vaalit ylivoimaisesti Filippiinien historian suurimmalla äänimäärällä 16,601,997, joka oli 39% kokonaisäänimäärästä. Kampanjoinnin aikana nähtiin myös kummallinen episodi, kun TV:ssä esitettiin Duterten vastainen mainos, jossa lapset oli laitettu mustamaalaamaan häntä. Mainoskampanja peruttiin kansalaisten raivostuttua sen sisällöstä ja mainos todettiin myös lainvastaiseksi, koska siinä käytettiin lapsia. 100 päivän jälkeen muutoksia on tapahtunut nopeassa tahdissa ja presidentin kannatus kansalaisten keskuudessa on 76%. Huumeiden vastaisen kampanjan alettua on noin 700.000 huumeiden käyttäjää ja myyjää antautunut vapaaehtoisesti poliisille. Antautuneiden määrä yllätti viranomaiset täysin ja uutta vieroituskeskusta rakennetaan parhaillaan. Duterten taktiikka vähentää huumerikollisuutta rikollisia pelottelemalla toimii hyvin. Huumeparonit jatkavat presidentin mustamaalaamista Filippiiniläisessä mediassa, jota he myös rahoittavat. Näitä vääristeltyjä uutisia onkin levitetty tehokkaasti maailman medioille ja myös Suomalaiset mediat ovat julkistaneet näitä uutisia sokeasti. Tiedustelin eräältä toimittajalta ovatko he tarkistaneet jutussaan esitettyjä asioita ennen julkaisemista ja pyysin esittämään lähteet, vastaukseksi sain: ”Samat uutiset on julkaistu koko maailman medioissa, vaadi muutosta jokaiseen niistä.” Ei kovin vakuuttava vastaus. Lyhyesti sanottuna, media kopioi uutisia toisiltaan lähteitä tai faktoja tarkistamatta.

———————————————————————————————————

For end of the month, 29 day, an event has been planned to Helsinki. The difference between news Philippine President’s Rodrigo Duterte statements and those made by the media has been considerable, detached contexts sentences, edited videos, misrepresentation interpretations of speeches, etc. Before the beginning of the presidency 30. June 2016, the Philippines biggest problems were corruption and drugs. This went hand in hand, since drug lords bought generals, policemen, mayors, senators, congressman even down to barangay level officials and civil servants in order to continue their business undisturbed. All this changed in the last presidential election, Duterte started the race from the bottom out of 4, but still he won the election with the largest number of votes in the Philippines history 16,601,997, which was 39% of the total votes. During the campaign happened a strange episode, in the TV an add was shown against Duterte, where the children had been put to smear him. The advertising campaign was canceled after citizens were outraged of its content and advertising was also found to be unlawful, since it was using children. After 100 days of changes have taken place in quick pace and the President has 76% support among the citizens. In the campaign against drugs about 700,000 drug users and sellers have voluntarily surrendered to the police. The amount surrendered people caught the authorities completely by surprise and new detoxification center is currently being built. Duterte’s tactic to reduce drug-related crime by intimidation works well. Drug lords continue the smearing campaign of the President on the Philippine media, which they have also funded. These distorted news are effectively applied to the world’s media and the Finnish media has also published these news blindly. I asked a journalist whether they have reviewed the issues in their publications and asked to submit their sources, the response I got: ”The same news are published in the world media, require them to change each one of them.” Not very convincing answer. In short, the media copy news sources from each other, without checking the facts.

Kategoriat: Jupinat | 6 kommenttia

Aloitus / Start

Olen jokin aikaa miettinyt oman blogin aloittamista ja nyt on vihdoin päästy itse asiaan. Tulen jupisemaan täällä kaikenlaista asiaa, uutisista ja juolahduksista, joita mieleeni tulee. Kaikkea ei kannata ottaa liian vakavasti ja mielipiteitä saa esittää, kunhan ei loukkaa niillä muita, mene henkilöön ja pysyy suurinpiirtein aiheessa. Siinäpä kaikki näin alkuun, palaillaan…

———————————————————————————————————

I have been planning for some time to open my own blog and now I’m finally making progress. I will be talking here about all kind of things, news, ideas, what ever comes in my mind. There is no need to take everything I say seriously and all opinions are welcome as long as comments won’t insult others, talk about persons and will stay about in the subject. This is all for now, I’ll be back…

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti