Nettikeskustelijat / Web debaters

Netissä on monenlaista keskustelijaa ja useimmiten keskustelut pysyvät aiheessa. Sitten on pieni ryhmä ihmisiä jotka faktojen ja perusteluiden loputtua alkavat kaivelemaan netistä kaikkea toiseen keskustelijaan liittyvää tietoa. Tässä vaiheessa keskustelu menee henkilökohtaiseksi ja aiheesta ei enää juuri keskustella. Nämä tyypit huutelevat yleensä nimimerkkien takaa ja Facebookissakaan he eivät käytä oikeaa nimeään. Joskus he värväävät kavereitaan mukaan huutelemaan ja provosoimaan, jos ovat oikein heikoilla.

Miksi näin sitten tapahtuu? Joillekin ihmisille on vain liian vaikeaa myöntää olevansa väärässä ja siitä provosoituneena alkaa keskustelu ajautua aiheesta henkilöön. Kaikkea toisen sanomaa aletaan perustelemaan ja mitätöimään henkilön taustoilla, ulkonäöllä, asemalla, kansallisuudella, kirjoituksilla, mielipiteillä, jne. Aika ajoin tapaan netissä tällaisia keskustelijoita ja tämä henkilöön menemisen kaava on niin selkeä, että ajan kanssa oppii tunnistamaan milloin ”salapoliisityö” alkaa.

Mitään järkeähän tällaisessa käyttäytymisessä ei ole, eikä keskusteltava aihe tai faktat siitä miksikään muutu. Oman egon pönkittäminen tuntuukin jäävän ainoaksi perusteeksi tällaiselle toiminnalle ja se on tapahtuessaan ikävyytensä lisäksi myös verrattain huvittavaa. Osalle näistä ihmisistä on myös tyypillistä ”viimeinen sana” käyttäytyminen, eli vaikka toinen keskustelija ilmoittaa lopettavansa keskustelun, niin silti on pakonomainen tarve jatkaa vänkäämistä maailman tappiin asti.

Onneksi netissä on paljon ihan asiallisia keskustelijoita ja keskusteluita, jolloin pienen vähemmistön vänkääminen ei haittaa itse aiheesta keskustelemista.

———————————————————————————————————

In the Internet there is a wide range of debaters and most of the discussions remain on topic. Then there is a small group of people that do not remain in the discussed subject. When facts and arguments start to the end, the ”detective work” begins to find anything in the internet that is related to the other debater. At this point, the debate usually goes on a personal level and no longer stay in subject. These people write with alias and use a fake name even in Facebook. Sometimes they get their friends provoke others if they feel weak.

Why this happens? For some people, it is just too difficult to admit that they are wrong and that is why debate begins to drift on the person. Any found information begins to justify and to invalidate the individuals opinions for the subject, for example background, appearance, station, nationality, writings, opinions, etc. From time to time, in the Internet, such chatters repeat the same formula and in time any person can start to recognize when the ”detective work” begins.

There is no sense in such behavior, nor the subject or the facts will change. Supporting own ego seems to be the only basis for such action and this behavior is occurring as nasty, but also relatively amusing. For some of these people there is also typical ”last word” behavior, that is, even if one debater has announced termination of a conversation, they still have a compulsive need to continue their behavior until the end of the world.

Fortunately, in the Internet there are many actual debaters and debates, in which case a small minority’s misbehavior does not matter to anyone when discussing.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

”maahanmuuttokriittinen” / Immigration critical”

”Olen maahanmuuttokriittinen” on sanonta jota kuulee monesti netissä, kun keskusteltava aihe liittyy maahanmuuttajiin ja turvapaikanhakijoihin. Silti monelle näistä henkilöistä tuottaa ongelmia mm. maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan erottaminen toisistaan, näin ollen on otettu käyttöön termi maahantunkeutuja / matu. Maahanmuuttajan ja turvapaikanhakijan suurin ero on siinä, millä perusteella he maassa asustavat. Maahanmuuttajalla tämä syy voi olla mm. työ, perhe, avioliitto kun taas turvapaikanhakijalla se on yleisesti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi.

Jos lukee esim. MV-lehden kaltaisia julkaisuja niin voi huomata, että näiden kahden ryhmän erottaminen on joillekin todella vaikeaa. Varsinkin kun ihonvärin perusteella ei voi vetää johtopäätöksiä ihmisen kansallisuudesta. Tämä aiheuttaa varsin koomisia tilanteita, kun käsketään Suomessa syntynyttä Suomen kansalaista ”painumaan kotiinsa” ja hän vastaa Suomeksi asuvansa seuraavassa korttelissa ja on jo menossa kotiinsa.

Mitä ”maahanmuuttokriittinen” sitten edustaa? Ainakin oman kertomansa mukaan he edustavat kriittistä ajattelua maahanmuuttoon, joka on kuulemma sitä, että jos joku tulee Suomeen, tekee töitä, maksaa veronsa, ei tee rikoksia, niin on tervetullut ja rajat auki vaan. Todellisuudessa ajattelutapa on paljon synkempi ja ”maahanmuuttokriittisyys” on pikemminkin kulissi rasistiselle ja kansallissosialistiselle ajattelulle sekä toiminnalle. Tälle ajattelulle on myös ominaista marttyyrinä oleminen, joka ilmenee mm. sananvapauden hyväksikäyttämisenä ja vihapuheen puolustamisena. Sanavapaus ja vihapuhe ovat näille henkilöille myös ajatuksena yksisuuntaisia, he saavat sanoa, loukata, huutaa ihan mitä mieleensä juolahtaa, kunhan vaan muistaa heilutella sananvapauden korttia. Jos joku arvostelee tällaista käyttäytymistä, niin sananvapaus lakkaa olemasta ja vihapuheesta tulee heihin itseensä kohdistuvaa = marttyyrin viitta päälle.

Mikä syy tallaisen ajattelun yleistymiseen sitten on olemassa? Ne tavalliset, työttömyys, köyhyys, kouluttautumattomuus, katkeruus, syyllisten etsiminen. Näitä asioita aiheuttavat nyt esim. ammattitaidoton hallitus ja poliitikot, jotka kurjistavat köyhimmän väestön elämää ”kärkihankkeilla” ja ”talkoilla” joihin he eivät itse tietystikään osallistu. Tällöin on helppoa lupailla ihmisille ”vallankumousta”, nykyisen elitistisen järjestelmän romuttamista, pakolaisten häätämistä, rahan jaon lopettamista, rajojen sulkemista. Kaikki nämä ovat utopistisia tavoitteita, eivätkä ne tule onnistumaan kuin totalitäärisessä yhteiskunnassa.

Miten tätä asiaa voisi sitten ehkäistä? Yksinkertaisuudessaan hallituksen toimilla tukea työllistymistä työttömyydestä rankaisemisen sijaan, tukea koulutusta ja lapsiperheiden toimeentuloa koska he ovat tulevaisuutemme, tukea eläkeläisten oikeutta arvokkaaseen elämään, tukea syrjäytyneiden tuomista takaisin yhteiskuntaan, tukea ja parantaa työkyvyttömien mahdollisuutta osa-aikaiseen työntekoon. Niin pitkään kun työttömyys, köyhyys ja eriarvoistuminen jatkuvat ”maahanmuuttokriittisten” määrä lisääntyy ja ongelma kasvaa entisestään.

Kysymys kuuluukin mistä tähän maahan saataisiin ymmärtäviä johtajia? Jotka voisivat esim. laittaa veroparatiiseissa makoilevat rahat verolle, tiputtaa kansanedustajien palkat, palkkiot, eläke-etuudet, sopeutumisrahat normaalin kansan tasolle, verottaa johtajien järjettömät palkat ja bonukset oikeudenmukaisesti, laittaa yritykset maksamaan veronsa Suomeen ilman ”verosuunnitteluita”, lopettaa valtion tuet selvästi voittoa tekeville yrityksille, lopettaa jäsenmaksujen maksamisen EU:lle, ottaa käyttöön kansallisen valuutan. En tiedä mistä tällaisia johtajia voisi löytyä, mutta mikäli löytyisi veisi se Suomen siihen nykyään kovasti mainostettuun nousuun.

———————————————————————————————————

”I am critical of immigration” is a saying you often hear in the Internet, when discussed topic is related to immigrants and asylum seekers. Yet, many of these individuals have a problem of distinction between the immigrant and asylum-seeker, therefore, they have introduced the term invader / matu. The biggest difference between an immigrant and asylum-seeker is the basis on which they inhabit the country. For immigrant this reason may be, for example. work, family, marriage while the asylum seeker is in general fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.

If reading eg. Publications such as the MV-magazine one can note that the separation of these two groups for some people is really difficult. Especially when you can’t draw conclusions by the basis of skin color about human nationality. This causes quite comical situations, when people tell to Finland-born Finnish citizens ”go home,” and they response to live in the next block and are already going home.

What does ”immigration critical” then represent? At least your told that they represent critical thinking to immigration, which is reportedly the fact that if someone comes to Finland, works hard, pay their taxes, do not do crimes, so they are welcome and we open borders. In reality, the mindset is much darker and ”immigration critical” is really a front for racist and National Socialist thinking and action. This thinking is also characterized by being a martyr, which occurs for example abusing freedom of expression and hate speech term. Freedom of speech and hate speech works for these people only ​​one-way, they will say, insult, yell whatever they want, as long as they remember to use the freedom of speech card. If someone criticizes such behavior, freedom of expression ceases to exist and hate speech will affect for them only = put the martyr’s cloak on.

What is the cause of the spread of this type of thinking? Reasons are ordinary, unemployment, poverty, lack of education, the bitterness, the search for the culprits. These issues are now caused by unskilled government and politicians, which impoverish the lives of the poorest of the population, ”the tip projects” and ”voluntary work” which of course they do not themselves participate. In this case, licensing is easy, ”revolution”, the scrapping of the current elitist system, eviction of refugees, an end to the unfair division of the money, the closure of borders. All of these goals are utopian, and they will succeed only in a totalitarian society.

How this issue would then be prevented? In its simplicity, the government measures to support the employment rather than punishing the unemployed, to support education and the livelihood of families because children are our future, support for pensioners right to a dignified life, to support the introduction of marginalized back into the community, to support and improve the disabled for part-time work. As long as unemployment, poverty and inequality continue, amount of ”immigration-critical” will increase and the problem will continue to grow.

The question is where to find this country leaders who will understand? Which could for example include putting tax havens money under taxation, cutting parliament members salaries, fees, pension benefits, tax senseless wages and bonuses of the managers in a fair way, put companies to pay their taxes to Finland without ”tax planning”, to stop the state support for clearly profit performing companies, stop paying fees for the EU and introduce back national currency. I do not know where these leaders could be found, but if we would find, it would take Finland to the currently very much advertised rise.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Metsään menee / In to the woods

Talouspolitiikan professorit tyrmäsivät hallituksen toimet työllisuuden ja talouden kehittämiseen. Tämän ymmärtää hyvin, kun miettii esim. ettei 25 työtöntä mahdu yhteen työpaikkaan edes kepillä ja leikaaminen köyhimmiltä aiheuttaa vain lisää kuluja sekä työkyvyttömyyseläkkeiden kasvua. Perheiden kepittäminenkään ei auta koska kotimainen kysyntä laskee ja seuraavilta sukupolvilta viedään lisäksi tulevaisuus koulutuksesta leikkaamalla. Kun tähän vielä lisätään ”ilmaistyö” eli harjoittelut, kuntouttavat työtoiminnat, jne. niin jokainen järkevä ihminen voi nähdä, ettei tällaisilla toimilla vähennetä työttömyyttä vaan lisätään sitä.

Kummanko työnantaja palkkaa? Normaalin palkkatyöläisen vai ”ilmaistyölaisen” joiden kustannuksissa työnantajalle on melkoinen ero. Joku voi sanoa, että laki estää tällaisen, mutta mm. kuntouttavaa työtoimintaa käytetään surutta hyväksi työttömien siivoamiseen pois tilastoista. Tällainen toiminta on omiaan vääristämään yritysten eroja työmarkkinoilla, toinen saa ”ilmaisen ämpärin” ja veronmaksaja kustantaa, toinen maksaa palkat ja kulut normaalisti kuten kuuluukin. Toivottavasti järki löytyy mukaan päättäjille tulevaisuudessa.

———————————————————————————————————

The economic policies of the government was rejected by the professors including the development of unemployment. This becomes most obvious when thinking eg. that 25 unemployed people can’t fit into a single job, even with a stick and cutting money from poorest people will only cause more expenses as well as disability pensions growth. Sticking of the families does not help because domestic demand will fall, and the next generation will suffer the cuts of the future education. Add to this ”free work” or placements, rehabilitative work, etc. as every sensible person can see, that such action won’t reduce unemployment but will added to it.

Which will the employer hire? normal wage worker, or ”free worker”. Some might say that the law does not permit such, but for example rehabilitative work is blithely used for cleaning unemployed people from the statistics. This kind of activity is likely to distort the differences between the companies in the labor market, one gets a ”free bucket” and the taxpayer pays, the other need to pay salaries and costs normally as they should. Hopefully, the reason can be found for the decision-makers in the future.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Maantierosvo / Highway bandit

Internetin meemissä liikenneministeri Berner on kuvattu nykyajan maantierosvona. Kieltämättä tämä tulee mieleen seuratessa ehdotusta tieverkon yksityistämisestä. Suunnitelmassa jokaiseen autoon asennettaisiin GPS laite ja veroa maksettaisiin teiden käyttämisestä. Operaattorit, vakuutusyhtiöt ja muut yksityiset toimijat myisivät valtiolta ostamiaan ”paketteja” teiden käyttämiseen, hyvällä voitolla tietysti. Hankkeen mukaan GPS dataa ei käytettäisi muuhun kuin kilometrien laskuttamiseen, mutta niin sanottiin aikoinaan myös passeista kerätystä sormenjälkirekisteristä, johon pian perustamisen jälkeen alkoi poliisi vaatia pääsyoikeutta. Jos autojen seuranta menee läpi, niin ei liene epäselvää, että pian poliisi on vaatimassa pääsyä tähänkin tietokantaan. GPS data on tarpeeksi tarkkaa mm. auton nopeuden seurantaan ja tulevaisuuden sovellus voisi olla esim. online sakottaminen. Datan turvallisuuden ja yksityisyyden ongelmista saatiin juuri näyttöä, kun vastaavanlainen paikannusdata oli kenen tahansa nähtävissä netin kautta. Toivoa sopii, etteivät tällaiset suunnitelmat tule toteutumaan.

———————————————————————————————————

In a internet meme transport minister Berner is described as highway bandit. Admittedly, this comes to mind when following the proposal for the privatization of the road network. The plan would be installed in every car GPS device and the tax would be paid to the use of roads. Operators, insurance companies and other private actors would be given permission to purche ”packets” from the government of using the roads and they would sell then with good profit, of course. The project GPS data would not be used for purposes other than billing of miles, but same was said at the time also collected passports fingerprint register, soon after the establishment the police demanded the right to access it. If the plan goes through, there is probably no doubt that soon the police will demand access to this database as well. GPS data is accurate enough mm. monitoring the speed of the car, and the future application could be eg. online fining. The problems of security and privacy of the data was revealed, when a similar positioning data was available to anyone via the Internet. One can only hope that such plans will not come to reality.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Salaliitto / Conspiracy

Uutisissa on kerrottu pääministerin kannatuksen romahtamisesta ja hänen uudenvuoden juhlassa saamastaan palautteesta. Osa tästä johtunee pääministerin yrityksestä vaientaa mediaa. Samaan aikaan suurin osa kansalaisista arvelee hallituksen ajavan ”salaista agendaa”. Kyseessä taitaa kuitenkin olla se, että ihmiset eivät ole aivan niin tyhmiä, kuin poliitikot luulevat. Jos tarkastelee hallituksen aikaansaannoksia, niin ei ole vaikeaa löytää perusteluita ihmisten havaitsemille asioille. Hallitus mm. romuttaa perustuslakia, yksityistää terveys- ja sosiaalihuollonyksityistää tieverkon, yksityistää työttömyyspalvelut ja vie rahaa pienituloisilta. Lyhyesti sanottuna siirtää rahaa köyhiltä rikkaille kiihtyvällä tahdilla. Ei ole siis ihme, että ihmiset ovat alkaneet nähdä hallituksen todelliset ”kärkihankkeet”, eli sukulaisten ja firmojen lompakoiden lihottamisen.

———————————————————————————————————

In the news has been told about collapse of the Prime Minister’s support and how he received opinion of the people in  the New Year’s celebration feedback. Some of this is probably due to the Prime Minister’s attempts to suppress media. At the same time the majority of the citizens expect the government pursuing a ”secret agenda”. This, however, seems to be that people are not quite as stupid as the politicians think. If you look at the achievements of the government, so it is not difficult to find reasons for people to see these things. The government aim for example to scrap the constitution, to privatize health and social welfare, to privatizatize of the road network, to privatize unemployment services and takes money from the poor. In short, transfer money from the poor to the rich at an accelerated pace. Therefore it is no wonder that people are starting to see the government the actual ”key projects”, that is, wallet fattening of relatives and firms.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

612

Itsenäisyyspäivänä järjestettiin taas kerran 612 soihtukulkue, johon osallistui tänä vuonna noin 2000 henkilöä. Voi vain ihmetellä kuinkahan moni näistä osallistujista tiesi marssivansa SVL:n natsien kanssa? Tämä porukka on ollut järjestämässä kulkuetta sen alusta alkaen, 2014 osallistujia on noin 200, 2015 noin 400 ja tänä vuonna ihmisten höynäyttäminen näyttää vihdoin onnistuneen oikein kunnolla. Uskon monen olleen siinä luulossa, että he marssivat itsenäisyyden puolesta, mutta SLV:n agenda on aika lailla toinen: ”SVL on Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (NMR) Suomen osasto. Kattojärjestöä johdetaan Ruotsista ja sen pyrkimyksenä on yhdistää Pohjoismaat kansallissosialistiseksi tasavallaksi, johon mieluusti kuuluisi myös Baltian maat.” Vähän asioita tutkimalla selviää, ettei Suomen itsenäisyydellä ja 612 kulkueella ole mitään tekemistä toistensa kanssa, vaan tavoitteena on yhdistää pohjoismaat natsivaltioksi. Aina välillä olisi hyvä selvittää kenen riveissä oikein marssii.

———————————————————————————————————

On Independence Day, once again 612 event was organized, which was attended by this year, about 2,000 people. One can only wonder how many of these participants knew they march with SVL and the Nazis? This event has been organized by them from the beginning, 2014 about 200 participants, about 400 in 2015 and this year their fooling of people was finally successful. I think many have been in the belief that they marched for independence, but the SLV’s agenda is quite different:. ”SVL is a Nordic Resistance (NMR) Finnish section of the organization that is based in Sweden and its ambition is to combine the Nordic countries to National Socialist Republic, which preferably would also include the Baltic lands.” By studying a bit it becomes clear that the independence of Finland and the 612 event has nothing to do with each other, but the aim is to unite the northern countries to a Nazi state. Every now and then it would be good to find out who’s ranks you are marching.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Sananvapaus / Freedom of speech

Sananvapautta on huudeltu useaan otteeseen viime aikoina mm. Hakkarainen, Kiemunki, Tynkkynen ja Janitskin. Kaikille näille tapauksille on yhteistä se, että oikeuksia ollaan kovasti vaatimassa, mutta velvollisuuksia ei olisi lainkaan. Omasta mielestään nämä henkilöt saavat sanoa toisista mitä mieleen juolahtaa, laista piittaamatta, koska heillä on sananvapaus. Ilmeisesti tässä on päässyt unohtumaan mitä se sananvapaus oikeasti tarkoittaa, ”Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.” Näin ollen lakia rikkoessaan joutuu silti vastuuseen sanomistaan, ”sananvapaudesta” riippumatta. Sananvapautta julisti aikoinaan myös MV-lehden uusi tiedottaja Keskimäki. Hänen virheensä sananvapauden näkökulmasta oli kirjoitella perättömiä syytöksiä nettiin entisestä työnantajastaan Loviisan kaupungista ja joutua siitä syystä irtisanotuksi. En tiedä tarkalleen miksi sananvapauden käsittäminen on toisille hyvinkin vaikeaa, mutta vanha sananlasku pätee edelleen ”Tyhmyydestä sakotetaan”.

———————————————————————————————————

Freedom of speech has been mentioned on several occasions in recent times for example. Hakkarainen, Kiemunki, Tynkkynen and Janitskin. All of these cases have in common is that rights are very much demanded, but duties would not be at all. From their view, they can say to others what pops into their minds and ignore responsibilities, because they have freedom of speech. Apparently, they have forgotten what freedom of speech really means , ”Freedom of expression entails the right to express, disseminate and receive information, opinions and other communications without prior hindrance.” Thus, breaking the law will still be held liable in the messages, regardless of ”freedom of speech”. Freedom of speech is also declared before by the new MV-magazine spokesman Keskimäki. Her mistake at freedom of speech point of view was to write false accusations against the former employer the town of Loviisa and for that reason to have her job contract terminated. I do not know exactly why freedom of speech is very difficult to understand for others, but the old word saying is still valid ”stupidity gets you fined”.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Orjatyötä / Slavery

Talousanomissa kerrotaan hallituksen suunnittelemista muutoksista työttömien elämään, jossa tuen saaminen edellyttäisi jatkossa ”osallistumista yhteisön toimintaan”. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että työtön voidaan sijoittaa mihin tahansa työpaikkaan ”ilmaiseksi” työntekijäksi. Mieleen nousee ensimmäisenä sellainen seikka, että miten tämä vaikuttaa työttömyyteen? Väheneekö se, kuten suunnitelmat lupaavat? Liian monta kertaa on jo nähty, että ilmainen ämpäri on parempi, kuin jos se maksaa euron. Myös ilmainen työntekijä on parempi, kuin sellainen jolle pitää maksaa palkkaa. Tällaiset päätökset tulevat lisäämään työttömyyttä, mutta ehkä se on koko muutoksen tarkoituskin. Omistajat saavat maksimoitua voittonsa, valtion ja jokaisen meistä maksaessa osingot ja bonukset.

Muutoksella saadaan luotua 200.000 ilmaisen työttömän joukko, josta varmasti löytyy jokaiselle omansa. Kaikkiaan tällainen meno on sairasta, samaan aikaan hallitus PS:n johdolla, sumuttaa juuri näitä muutoksen alaisia ihmisiä ”pakolaisaalloilla” syyllistämään maahanmuuttajia. Hallitus myös upottaa 100 miljoonaa euroa lisää Talvivaaran monttuun ja lisää tullaan vielä upottamaan. Pääministerin mukaan kaivoksessa on tehty ”ihme” ja hän antaa haastatteluita kaivosyhtiön haalareissa. Suomi täyttää 100 vuotta ensi vuonna, samana vuonna myös näitä muutoksia aletaan ajamaan voimaan, tarkoituksena on romuttaa koko nykyinen järjestelmä. Ala-asteen matematiikalla voi jo ymmärtää, ettei yhteen työpaikkaan pysty sopimaan noin 27 työtöntä. Kysyin laskukaavaa tähän työministeriltä useampaan otteeseen sähköpostilla ja laskutoimituksen vastaus antaa odottaa itseään. Ehkä kysymys oli liian vaikea vastattavaksi tai sitten vastaus ei miellytä ministeriä.

———————————————————————————————————

Taloussanomat describes the changes planned by the Government to the unemployed, with access to support in the future would require ”community involvement”. In practice, this would mean that an unemployed person can be placed anywhere in a workplace as a ”free” worker. The question rises to the fact that how this will affect unemployment? It decreases, such as plans promise? Too many times we have seen, that the free bucket is better than if it costs one euro. Also, free employee is better than the one which must be paid a salary. Such decisions will increase unemployment, but maybe it’s the intention of the change. Owners will maximize their profits, state, and each one of us pays the profits and bonuses.

The change can created 200,000 free the unemployed from which every company will certainly find his own. All in all, these decisions are more or less sick, at the same time, the Government PS-led, tells these people subject to change of ”refugee waves” and incriminate immigrants. The Government also sunk 100 million EUR more to Talvivaara pit and there will be even more to go in that hole. The Prime Minister says the mine has been made a ”miracle” and he gives interviews in mining company overalls. Finland celebrates its 100th anniversary next year, the same year these changes will start  to be implemented into force, the purpose is to scrap the entire existing system. With lower-grade mathematics anyone can already understand, that no one can fit about 27 people unemployed to a one job. I asked the Minister of Labour, this formula several times via email and I quess response is not to be expected. Perhaps the question was too difficult to answer, or the answer does not satisfy the minister.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Digi-digi

Luin aiemmin uutisista pankkien tunnuslukulistojen hävittämisestä, Nordea on jo ilmoittanut poistavansa listat käytöstä ja siirtyvänsä älyversion käyttöön. Ohjelmaa voi käyttää älypuhelimella tai pankin toimittamalla erillisellä laitteella. Nyt löylyä lyö lisää hallitus, joka aikoo siirtää kaikki julkiset palvelut nettiin. 2015 vuoden lopussa 65-vuotiaita tai yli oli 20.5% 5.487.308 Suomalaisesta, eli 1.124.898 henkilöä. Pankit ovat myös muuttamassa palveluitaan rahattomaksi, eli eläkeläinen ei voi nostaa konttorista enää rahaa. Näistä suunnitelmista ei selviä se, kuinka vanhemman väestön oletetaan selviävän muutoksista. Puhe keskittyy enemmän laitteisiin ja uusiin ominaisuuksiin. Väkisin tulee mieleen, että tekniikkaa ymmärtäville sukulaispojille tulee olemaan käyttöä tulevaisuudessa. Melko selvää on myös se, että monen vanhemman henkilön asiat tulee vastaisuudessa hoitamaan joku toinen perheenjäsen, koska netin ja laitteiden käyttäminen on heille ylivoimaisen vaikeaa tai mahdotonta.

———————————————————————————————————

I read in the news about the disposal of banks’ indicator lists, Nordea has already announced to abolish the use of lists and moving to smart program use. The program can be used from a smart phone or a bank provided a separate device. Now government brings more addition to the matter, which intends to transfer all public services to internet. At the end of the year 2015, 65 years or over was 20.5% 5,487,308 Finnish, ie 1,124,898 people. Banks are also transforming for cashless services, a pensioner can no longer raise any more money from the office. These plans are not telling clearly how the older population is expected to survive the changes. The speech is focusing more on devices and new features. It comes to mind that technology oriented relatives will be teaching elderly a lot in the future. Quite obvious is the fact that many older person’s bills will be managed in the future by someone else in the family, because the use of the Internet and the equipment is too difficult or impossible for them.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Menisivät töihin… / Go to work…

Helsingin Sanomien uutisessa kerrotaan köyhyydestä ja sen seurauksista. Taas kerran esiin tulevat samat neuvot: ”menisivät töihin…”, ”ottaisivat itseään niskasta kiinni…”, ”lopettaisivat valittamisen…”, ”kyllä minäkin olen pärjännyt…”, ”Kyllä pakolaisille jaetaan rahaa…”, ”oma vika…”. Uutisen kommenttiosio on täynnä toinen toistaan kuvottampia kommentteja, joista paistaa läpi tietämättömyys, välinpitämättömyys ja puhdas typeryys. Käydään läpi nyt se yleisin neuvo ”menisivät töihin”: Työ- ja Elinkeinoministeriön mukaan Suomessa on noin 330.000  työtöntä laskutavasta riippuen. Avoimia työpaikkoja koko suomessa on TE-keskuksen mukaan tällä hetkellä noin 12.000 kpl / 330.000, jokaista työpaikkaa kohden on siis noin 27 työtöntä. Moni näiden ”menkää töihin” kommenttien laukojista onkin työllistynyt aikoinaan työmarkkinoille, joissa töihin tosiaan vain mentiin. Työssäkäyvä on vieraantunut työmarkkinoista kuvitellen kaiken olevan ennallaan, vaikka omasta työllistymisesta on voinut kulua kymmeniä vuosia. Liian monelle todellisuus selviää vasta, kun oma työpaikka menetetään ja se ”töihin meneminen” ei olekaan niin helppoa kuin oli kuviteltu. Ihmisten suhtautuminen köyhiin, työttömiin, maahanmuuttajiin, opiskelijoihin on muuttunut raaemmaksi, en tiedä mitä iloa joku löytää elämäänsä itseään heikommassa asemassa olevan henkisestä pieksämisestä. Tämä on nykyään surullinen todellisuus ja netti sekä media ovat sitä täynnä.

———————————————————————————————————

Helsingin Sanomat news told a story of poverty and its consequences. Once again people encounter the same advice: ”go to work …”, ”need to raise himself …”, ”stop moaning …”, ”I have managed before …” ”refugees took the money .. .”, ”own fault…”. Comment the news section is full of disgusting comments, which tell of ignorance, indifference and pure idiocy. Let’s walk through now the most common piece of advice ”go to work”: the Ministry of Employment and the Economy says that, Finland has about 330,000 unemployed people, depending on the method of calculation. Job vacancies throughout Finland by the TE-Centre, currently 12.000 pcs / 330,000, for each job, there are about 27 unemployed. Many of these ”go to work” comment makers have employed once the labor market, where one could actually just go to work. Working person is alienated from the labor market, thinking that everything is the same, even if their employment has taken place tens of years ago. For too many, reality will become clear only when own job is lost and ”going to work” is not as easy as they had imagined. People’s attitude towards the poor, the unemployed, immigrants, students has changed for the worse. I do not know what joy it brings to someones lives to mentally abuse others. This is the sad reality of today and the internet, as well as the media are full of it.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti