Gallupit / Polls

Uutisissa esitellään jatkuvasti galluppeja erilaisista asioista ja media toitottaa niitä välittömästi koko kansan mielipiteenä. Sitten voi vain ihmetellä, että miksi kukaan tuntemasi henkilö ei ajattele samoin kuin gallupit väittävät.

Tilastotietielijät väittävät, ettei sillä ole mitään väliä kysytäänkö aihetta 1000 vai 1.000.000 ihmiseltä koska tulos on kuulemma sama.

Tarkastellaanpa nyt muutamia asioita, jotka voivat vääristää näitä galluptuloksia:

– Galluppiin vastaavat pääosin ne joita aihe eniten kiinnostaa (puoluegallupeihin puolueiden jäsenet, maahanmuuttogalluppeihin rasistit, jne.)

– Jos gallupin otannasta suurin osa ei kerrokaan mielipidettään, silti tiedoissa kerrotaan vain haastateltujen määrä.

– Kun samasta aiheesta tehdään useita galluppeja, niin ihmiset alkavat uskoa valtaosan mielipiteiden olevan oikeasti kuten gallup väittää ja tämä ohjaa laumakäyttäytymistä.

– Tulos kertautuu, eli laumakäytös luo lisää samakaltaista ajattelua seuraavaan galluppiin ja tuloksista syntyy itseään vahvistava ilmiö.

Taas kerran kaikkea gallupeissa kysyttyä ei kannata niellä koko kansan mielipiteenä median  ja professoreiden vakuutteluista huolimatta.

———————————————————————————————————-

The news is constantly showing polls of different things and the media will immediately call them in the opinion of the whole people. Then you can only wonder why anyone you know does not think the same as the polls claim.

The statisticians argue that it does not matter whether 1000 or 1,000,000 people are questioned because the result is the same.

Let us now look at some of the things that can distort these polls:

– Polls are mainly answered by the people that are most interested in the topics (party members of party polls, racists for immigration polls, etc.)

– If most of polls participants will not share his opinion, but the information only tells the number of interviews.

– When multiple polls are made on the same subject, people start to believe that most of the opinions are really like polls claims and this controls the herd behavior.

– The result are multiplied because the herd behavior creates more similar thinking to the next poll, and the result will be a self-strengthening phenomenon.

Once again, all the results of the polls should not be swallowed by whole despite the media and professor’s assurances.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Siivellä eläjä / Tax abuser

Kun taas mediassa on riemuittu työtä välttelevistä työttömistä Ossi , Mikko ja Sonja niin keskusteluun on taas kerran vedetty vanha syytös ”toisten siivellä, -verorahoilla, -kustannuksella elämisestä” ja samalla viitataan palkasta maksettuun tuloveroon.

Totuus on kuitenkin toisenlainen, palkasta maksettu tulovero tuottaa vain noin 1/3 verokertymästä, 1/3 tulee tavaroista ja palveluista, sekä 1/3 muista veroista. Työtön maksaa saamastaan tuesta veroa noin 20%, lisäksi hän maksaa veroa kaikesta ostamastaan, ruoasta, vaatteista, tavaroista ja palveluista.

Moni näiden väitteiden esittäjistä on ollut työelämässä vuosikymmeniä ja samalla se ovat vieraantuneet työttömyydestä, sen syistä ja seurauksista. Työttömiä on laskentatavasta riippuen 200.000 – 330.000 ja avoimia työpaikkoja noin 16.700.

Jokainen voi tuosta laskea montako työtöntä on avointa työpaikkaa kohti on 330.000 / 16.700 = 19.7 työtöntä. Esitin tämän laskutoimituksen työministeri Jari Lindströmille ja tiedustelin kuinka työttömien kepittäminen jatkuvilla haastatteluilla tai ilmaistyöllä tätä faktaa muuttaa? Kysyin myös laskukaavaa sille kuinka tämä tilanne korjaantuu ministerin työvoimatoimien avulla? Vastausta kysymyksiini en tietenkään saanut.

———————————————————————————————————-

While the media are excited about Ossi , Mikko and Sonja, unemployed who are avoiding work, the old accusation of ”the living of others, taxes and expense” has once again been called into question, while referring to the income tax paid on wages.

The truth is, however, different, the income tax paid on wages only produces about 1/3 of the tax revenue, 1/3 tax comes of the goods and services, and 1/3 of the other taxes. Unemployed will pay about 20% of the benefit they receive, and he will pay taxes on everything he purchases, from food, clothing, goods and services.

Many of these claimants have been at work for decades and are alienated from unemployment, its causes and consequences. Depending on the method of calculation, the number of unemployed is between 200,000 and 330,000 and the number of vacancies is approximately 16,700.

Everyone can count the number of unemployed per vacant job is 330,000 / 16,700 = 19.7 unemployed. I sent this calculation to Minister of Labor Jari Lindström and asked how to change the facts and how the continuous interviews or work without pay will correct this? I also asked a question as to how this situation is corrected by the ministry’s other actions? Of course I did not get any answer to my questions.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Ihmismieli / Human mind

Kun seurailee työttömiä koskevaa uutisointia ja some kommentteja, niin kuinka voi olla mahdollista, ettei moni ajattele asiaa kovinkaan pitkälle?

Monilla ihmisillä on sellainen ajatus, että mm. ilmaistyö (työ jota työttömät laitetaan tekemään työttömyyskorvausta ja 9e kulukorvausta vastaan) on hyvä asia. Perusteluna on usein että ”eivätpähän makoile kotona sohvalla” tai ”tekevätpä edes jotain rahansa eteen” tai ”eivät juhli toisten verorahoilla”. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta ajatusvirheestä, että sen luullaan olevan parempi, kun työtön tekee mitä tahansa, koska työläisenkin pitää tehdä työtä päivittäin.

Käydäänpä nyt läpi mitä hyötyä ja kenelle tästä ilmaistyöstä on.

Työttömyyskorvauksen ja ylläpitokorvauksen maksaa suurimmalta osin valtio. Kun ilmaistyö on nyt ulotettu koskemaan mitä tahansa yritystä, niin yrityksen saama voitto tai osa siitä tuotetaan verorahoilla. Voitto jaetaan tietysti omistajille osinkona ja johdolle bonuksina sekä palkankorotuksina.

Toinen asia on kilpailun vääristyminen, joka on seuraus siitä, että jotkut yrityksen teettävät tuotteensa valtion maksamalla ilmaistyövoimalla, kun toiset maksavat työntekijöilleen palkkaa. Ilmaistyövoimaa käyttävät yritykset voivat huoletta painaa tekemiensä palveluiden tai tuotteiden hintoja alaspäin saadakseen enemmän asiakkaita. Tämä aiheuttaa sen, että työntekijöilleen palkkaa maksavat yritykset joutuvat epäedulliseen asemaan, eivätkä voi kilpailla hinnoissa muuten kuin irtisanomalla työtekijöitään.

Lopputuloksena on että hallituksen luoma uusi järjestelmä työttömyyden vähentämiseksi lisää työttömyyttä ja siirtää verorahoja yritysten omistajien pussiin.

———————————————————————————————————-

As you follow the news about the unemployed and social media comments, how can it be possible that many do not think very far?

Many people have such an idea that, for example, that the free labor (the job that the unemployed are forced to do on the unemployment allowance and 9e maintenance allowance) is a good thing. The reason told is often that ”then they will not lie at home on the couch” or ”they do something for their money” or ”they don’t party with other people’s tax money”. This is because of the simple misconception that it is believed to be better when the unemployed do whatever, because the worker must also do the work every day.

Let us now go through what is useful and to whom it is.

Unemployment allowance and maintenance allowance are mostly paid by the state. Once the free labor has now been extended to any company, the profit or part of the company’s profit is generated by tax money. The winnings are, of course, distributed to shareholders as dividends and to management as bonuses and salary increases.

The other thing is distortion of competition, which is the result of some companies making their products using the free labor while others pay their employees a salary. Companies using free labor force can freely lower the prices of their services or products down to get more customers. This is the reason why companies paying wages for their employees are at a disadvantage and can not compete at prices other means than dismissing their employees.

The end result is that a new government-created system to reduce unemployment will increase unemployment and transfer tax money to the business owners’ bag.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Koko kansan mielipide / Opinion of the whole nation

Olen kuullut moneen otteeseen väitteen, että ”maahanmuuttokriittiset” edustavat koko kansan tai suurimman osan mielipidettä. Ajattelin nyt tarkastella tätä väitettä vähän lähempää.

Aloitetaan siitä, että ”maahanmuuttokriittisten” mölyäminen tapahtuu suurelta osin heidän omissa nettiryhmissään, heidän ilmoittamissaan ”tapahtumisissa” osanotto on kuitenkin ollut laihanlaista.

Tilastokeskus toteaa Suomalaisten netinkäytöstä seuraavaa, kaikista ikäluokista on seurannut esim. yhteisöpalvelua (mm. FB) noin 56%, nettiä käyttää kokonaisuudessaan 88%. Koko kansasta tippuu pois 12%.

Reuters-instituutin mukaan uutisia jakaa netissä noin 20%, uutisia kommentoi sosiaalisessa mediassa ja kyselyihin vastaa noin 15%, uutisia kommentoi uutissivustoilla noin 7%, Uutiseen liittyvään kampanjaan tai ryhmään liittyy noin 4% ja uutisia bloggaa noin 1%. Koko kansasta tippuu pois noin 80%.

Kun tästä jäljelle jääneestä 8% erotellaan omilla aivoillaan ajattelevat, niin väki vähenee entisestään. Vaikka jaettaisiin tuo jäännös reilusti puoliksi, niin suurinta osaa tai koko kansaa edustavat ”maahanmuuttokriittiset” edustavat noin 4% Suomen kansasta.

Tämä on sitten se porukka joka seuraa megafoniin mölyävää ”mestariaan” vaikka kalliolta alas kunnon sopulien tapaan.

Nyt herää kysymys miten on mahdollista, että julkisuudessa esitetään erilaisia kyselyitä koko kansan mielipiteenä?

Raflaava otsikko ja myyntiluvut ovat faktoja tärkeämpiä. Yleensä on kyllä kerrottu, että kyselyyn on osallistunut vaikkapa noin 1000 henkilöä, mutta tässä kirjoituksessani esitetty tieto jätetään pois, jolloin syntyy vääristynyt kuva ”koko kansan mielipiteestä”.

———————————————————————————————————-

I’ve heard the argument many times that ”immigration critics” represent the opinions of all the people, or most of it. I thought to look at this argument a little closer.

We begin with the fact that the ”immigration critics” noise making is largely done in their own net groups, but their participation in the ”events” reported has been lenient.

According to Statistics office of Finland, the following result can be found. The Finnish use of the Internet: for example, the community service (eg FB) is about 56%, the total net usage is 88%. The claim of the whole population decreases 12%.

According to the Reuters Institute, news is distributed on the Internet by about 20%, the news is commented on social media and polls answered about 15%, about 7% commented on news sites, about 4% about participated the news campaign or about 4% join groups and about 1% for Blog news. The claim of the whole population decreases 80%.

When the 8% of the remaining are separated from people that think with their own brain, the crowd will decrease further. Even if distributed to a fairly half, the ”immigration critics” representing most or all of the population represent about 4% of Finland’s population.

These are then the people who follows the guy with megaphone and calls him ”master” even though they would run off a cliff if asked.

Now is the question how is it possible for the media to present different queries in the opinion of the whole people?

Raffling title and sales figures are more important than facts. Generally speaking,  they tell that about 1000 people have participated in the survey, but the information presented in this article is left out, creating a distorted picture of ”the opinion of the whole nation”.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Varsinainen koijari / PM is really a cheat

Luin artikkelin pääministerin vatuloinneista liike-elämässä ja mieleen tuli ensimmäisenä miten törkeää kepulipeliä on harrastettu veromaksajien kustannuksella.

Rahaa on jaettu vuoroin perheelle ja kavereille, nyt on sitten päästy ihan toisenlaisiin sfääreihin Vake Oy:n kautta. Hallitus voi myydä valtion omaisuutta ja päättää miten rahat käytetään ilman eduskunnan hyväksyntää.

Voi sanoa, että pääministerillä on nyt oma soma miljardiluokan omaisuus ja lähes loputon kassa perheelle ja kavereille jaettavaksi.

———————————————————————————————————-

I read an article on the Prime Minister’s actions in the business world, and first thought was how bad his game was at the expense of taxpayers.

Money has been shared with family and friends, and now it has come to quite different spheres through Vake Oy. The government can sell state property and decide how the money will be used without parliamentary approval.

One can say that the Prime Minister now has his own billion-dollar property and almost endless cash for distribution to family and friends.

 

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Poikkeustila / martial law

Tänään piti hieraista silmiä Savon Sanomien uutista lukiessani. Kaikessa hiljaisuudessa on ujutettu läpi laki, joka antaa puolustusvoimille täydet poliisivaltuudet toimia koko maan aluella ensi viikosta alkaen. Tarvittaessa ihmisiä saa uhata aseellisesti ja ampua kohti.

Laki on toki rajoitettu koskemaan virkapostia, kuljetuksia ja ”tärkeitä henkilöitä”, mutta puolustusvoimat päättää itse ketkä niitä tärkeitä kuljetuksia henkilöitä ovat eli käytännössä kuka tai mikä tahansa käy.

Lisäksi puolustusvoimat voi eristää, sulkea ja tyhjentää yleisen paikan ihmisistä, kieltää ja rajoittaa ihmisten liikkumista, poistaa henkilö paikalta tai ottaa joku kiinni tiettyjen suojeltavien henkilöiden tai kuljetusten lähellä. Heillä on myös oikeus saada käyttöönsä majoitusliikkeiden asiakasrekisterit tarvittaessa.

Suomi täyttää 100 vuotta, olen melko varma että maamme isät kääntyvät haudoissaan nykyisen kehityksen suunnasta.

———————————————————————————————————-

Today I had to look twice when I read the news today.  Quietly government has crept through a law, which gives the armed forces a full police authority to act throughout the country from next week onwards. If necessary, it will be allowed to threaten people with weapons and shoot them.

The law is of course limited to mail service, transportation and ”important personalities”, but the defense forces is to decide for themselves which of them are important for the armed transport and protection of personnel, practically anyone or anything.

In addition, the Defense Forces can isolate, shut down and empty public places from the people, to deny and restrict the movement of people, to remove a person or to detain certain persons near the protected transports or personnel. They also have the right to have access to accommodation establishments client registers if necessary.

Finland celebrates its 100th anniversary, I am pretty sure that fathers of our country are turning in their graves because the direction of the current development.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Harhakäsitys / misconception

Monilla ”maahanmuuttokriittisillä” tuntuu olevan sellainen harhakäsitys, että jos turvapaikanhakijoita ei olisi maassa, niin se raha jaettaisiin heille veronmaksajina. Ajatus on melkoisen vinoutunut, koska hallitus on säästänyt lähestulkoon jokaisen kansalaisen tuloista ja loppua ei näy.

Mitään tulonsiirtoja ei olisi odotettavissa vaikka maassa ei olisi ainoatakaan turvapaikanhakijaa. Rahoille löytyisi hallituksen päätöksellä parempi käyttö esim. Talvivaaran kaivoksesta tai muusta pääministerin sukulaisia hyödyttävästä toiminnasta, köyhille, työttömille, syrjäytyneille ei siitä rahasta riittäisi jaettavaa.

Tästä seuraisi tietysti se, että ”maahanmuuttokriittinen” hakisi uutta ihmisryhmää, joka niitä ”heidän verorahojaan” luvattomasti käyttää. Kohteeksi joutuisivat seuraavaksi työttömät, joita poliitikot vääristelemällä tilastoja ja media uutisoinnillaan syyllistää laiskuudesta haastattelemalla ”Juusoja” kertomaan, kuinka he eivät halua tehdä työtä, vaan elellä yhteiskunnan avustuksella tekemättä yhtään mitään.

Työttömien jälkeen olisi taas haettava uusi ryhmä, kun se raha ei vieläkään sinne ”maahanmuuttokriittisen” pussiin lisäänny. Kuka vielä elelee ”heidän verorahoillaan”? Tottakai se on perusturvan varassa sinnittelevä syrjäytynyt, jolta on jo viety kaikki ihmisarvo mukaanlukien.

Mihin tämä lista ”syyllisistä” loppuu? Siihen, että ”maahanmuuttokriittisen” oma asema yhteiskunnassa sattuu kohdalle.

———————————————————————————————————-

Many ”immigration critical” seems to be in misconception that if asylum seekers were not in the country, that money would be distributed to them as taxpayers. The idea is quite skewed, because the government has saved almost the income of every citizen and the end is not in sight.

No transfers would be expected even if the country would not have a single asylum seeker. Money would find in the Board’s decision to be used in a better place for example. Talvivaara mine or to the Prime Minister relatives for the benefit of their activities, the poor, the unemployed, the excluded groups will not have this money to share.

The result would be of course, the fact that ”immigration critical” will apply for a new group of people who are using ”their tax money” unauthorized. The target would subsequently be unemployed, distorting the statistics politicians and the media blame unemployed of laziness. This is reported by interviewing ”Juuso” to tell how they do not want to work, but to live a carefree life with the help of society by doing absolutely nothing.

After unemployed they will need again apply for a new group, when the money is still not there, ”immigration critical” did not get increase. Who still living on ”their taxes”? Of course it is the ones living with social benefit excluded from society, which has already been taken everything including human dignity.

When does this list of ”guilty” run out? When ”immigration critical”s own position in society happens to be the next one.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Tietolähteet? / Information sources?

Laitoin kyselyn Suomen EU parlamentin jäsenille Filippiinejä koskevasta päätöslauselmaesityksestä, josta kirjoitin edellisessä artikkelissani. Tämän olivat allekirjoittaneet Heidi Hautala, Hannu Takkula, Paavo Väyrynen ja Merja Kyllönen.

”Moi

Nyt on kyllä pakko ihmetellä, että luetteko oikeasti lainkaan näitä esityksiä joihin nimenne laitetaan?

Yhteinen Päätöslauselmaesitys

Tässä kyseisessä tapauksessa vaaditte senaattori De Liman vapauttamista Filippiineillä ennen minkäänlaista oikeudenkäyntiä ja silti väitätte, että syytteet häntä vastaan ovat täysin keksittyjä? Jos kuitenkin olette tapaukseen täysin perehtyneet, niin voisitteko kertoa mihin ”todisteisiin” seuraavat väittämät pohjautuvat?

Esim.

C.  toteaa, että senaattori De Limaa vastaan nostettujen syytteiden epäillään vahvasti olevan lähes täysin tekaistuja; toteaa, että Amnesty International katsoo senaattori De Liman olevan mielipidevanki

D.  toteaa, että senaattori De Lima on ihmisoikeusaktivisti ja Filippiinien presidentin Rodrigo Duterten käynnistämän huumeidenvastaisen kampanjan näkyvin arvostelija; toteaa senaattorin tuominneen avoimesti maassa käytävän huumeidenvastaisen sodan; toteaa, että senaattori De Lima oli Filippiinien ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja; toteaa, että senaattori De Liman turvallisuudesta ollaan hyvin huolissaan; toteaa, että on esitetty lukuisia väitteitä pidätyskeskuksissa tapahtuneesta kiduttamisesta, mutta väitteet eivät ole johtaneet tutkimuksiin;

E.  toteaa, että senaattori De Lima joutui 19. syyskuuta 2016 jättämään senaatin oikeus- ja ihmisoikeuskomitean puheenjohtajan tehtävät; toteaa, että toimiessaan ihmisoikeuskomitean puheenjohtajana De Lima johti tutkimuksia, jotka koskivat epäilyjä noin tuhannen tai vielä useamman huumerikoksista epäillyn laittomista teloituksista Davaon kaupungissa presidentti Duterten tuolloisella pormestarikaudella; toteaa, että senaattori De Lima joutui kuulemisten jälkeen toistuvasti viranomaisten ahdistelemaksi ja pelottelemaksi ja että tällaiset tapaukset ovat pahentuneet kahdeksan viime kuukauden aikana;

Syytön kunnes toisin todistetaan? Aika selvästi tässä tehdään nyt syytetystä syytön ilman oikeudenkäyntiä ihan Brysselistä asti ja vaaditaan vapauttamista. Rehellisesti sanoen en ole vastaavaan esitykseen ennen törmännyt.

86% Filippiiniläisistä tukee presidenttiään ja luottaa oikeuslaitoksensa sekä poliisin toimintaan. Sinänsä tällä esityksellä ei ole mitään vaikutusta Filippiinien oikeuslaitoksen toimintaan, koska EU:lla ei ole toimivaltaa, sen enempää kuin millään muullakaan taholla johon tämä esitys on lähetetty.

Heikki Dillström”

Heidi Hautala vastasi seuraavasti:

”Hyvä Heikki Dillström,

Senaattori De Lima on päivänselvästi Duterten hallinnon poliittisen vainon kohde. Parlamentaarikoiden koskemattomuuden tulee kattaa poliittiset mielipiteet eikä sitä tule purkaa, jos asianomaiselle ei voida taata oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Tällaiseen tarkasteluun olisimme päätyneet, jos hän olisi Euroopan parlamentin jäsen. Valitettavan monissa maissa kuten Turkissa parlamentaarikot ovat joutuneet valtapuolueen poliittisen vainon kohteeksi.

De Limaa vastaan nostetut huumekauppasyytteet liittyvät takuuvarmasti siihen, että hän on koettanut lopettaa Duterten julistaman ennenkuulumattoman huumeidenkäyttäjien tappokampanjan. Senaattorin vaikuttavasta poliittisesta urasta  ihmisoikeuksien ja laillisuuden puolustajana samoin kuin hänen vangitsemisestaan on paljon luotettavia lähteitä.

Ystävällisesti

Heidi Hautala”

Johon tiedustelin edelleen vastausta alkuperäiseen kysymykseeni:

”Nyt täytyy sanoa, että esitätte aika kovia väitteitä tässä viestissänne ja käytätte sanontoja kuten ”päivänselvästi”, ”takuuvarmasti” kuitenkaan vastaamatta alkuperäiseen kysymykseeni millaisilla todisteilla ja tietolähteillä nämä päätelmät on tehty. Ilman oikeudenkäyntiä tehtyjen päätelmien todenperäisyys on mielestäni aika heikolla pohjalla.

Näyttää myös siltä, että teillä ei ole tietoa Filippiiniläisestä yhteiskunnasta tai sen suurimmasta ongelmasta korruptiosta, koska olettatte että De Liman tapaus olisi kuin kenen tahansa eu parlamentin jäsenen. Filippiinejä ei voi verrata Turkkiin tai yhteenkään EU maahan millään perusteilla.

Oletuksenne huumeidenkäyttäjien tappokampanjasta on myös yksi tietämättömyyden kohde, 1.2 mijoonaa käyttäjää ja myyjää on antautunut poliisille pelkästään presidentin puheiden perusteella ja tämä on kampanjan perustarkoitus -> rikollisten pelottelu. Tällä toiminnallaan presidentti on säästänyt tuhansia ihmishenkiä. Voitteko mainita jonkun toisen maan jossa näin on tapahtunut?

Sitten Filippiinien tilanteesta, ette ilmeisesti ole tietoinen siitä, että huumeparonien rahalla on korruptoitu koko vanha hallinto perus virkamiehestä senaattoreihin asti, tätä asiaa presidentti on korjannut koko kautensa ajan. Esim. suurin osa Filippiiniläisistä päämedioista on korruptoitunutta, samoin on myös Amnestyn henkilökunta ja jokainen paikallinen instituutio. De Lima on osa tätä vanhaa korruptoitunutta hallintoa ja ainoastaan siitä pidätyksessä ja tulevassa oikeudenkäynnissä on kyse.

Mm. USA, Australia, Kiina, Indonesia, Venäjä, Thaimaa, Japani ja suurin osa Aasian maista ovat kiitelleet presidentti Dutertea hänen hallituksensa ohjelmasta mukaan lukien huumeiden ja korruption vastaisista kampanjoista. Nyt EU päättää ilman oikeudenkäyntiä De Liman olevan poliittinen vanki ja esittää väitteitä presidentin käynnistämistä tappokampanjoista, josta ei myöskään ole oikeuden päätöstä tai todisteita.

Kysyn nyt alkuperäisen kysymykseni uudelleen, millä todisteilla ja millä luotettavilla lähteillä perustelette päätöstänne?

Heikki Dillström”

Sain viimeisen vastauksen Hautalalta.

”Hyvä Heikki Dillström,

En aio jatkaa väittelyä pidemmälle, tässä yksi tilannearvio siitä, että autoritääriset hallitukset ottavat kohteikseen myös kansanedustajia.

Human rights day

Ja vastaukseni.

”Näin arvelinkin, ette halua jatkaa keskustelua, koska päätös on tehty ilman todisteita ja kuinka niitä voisi ollakaan, asia ei ole edennyt edes oikeuteen, eikä siitä ole lainvoimaista päätöstä. Se mikä tästä tekee todella järkyttävää on, että EU Parlamentti voi halutessaan tehdä tällaisia perustelemattomia päätöksiä mistä asiasta tahansa. Duterten hallitus on ensimmäinen pitkään aikaan, joka auttaa kansalaisia parempaan elämään mm. ilmaisen ruoka ja lääkeavun turvin ja tuo maahan investointeja. Tuo linkittämänne uutinen on yleistä keskustelua Aasian tilanteesta ja se ei kerro Filippiinien todellisesta tilanteesta mitään.

Ps. Tämän keskustelun voi lukea blogistani dillstrom.net ja se on myös toimitettu Presidential Communications Secretary, Martin Andanar:ille Filippiineille, joka oli kiitollinen näistä antamistanne tiedoista.

Heikki Dillström

———————————————————————————————————

I sent a question for the Finnish Members of EU Parliament on the motion about the Philippines, which I wrote in the previous article. This had been signed Heidi Hautala, Hannu Takkula, Paavo Väyrynen and Merja Kyllönen.

”Hi

I really have to wonder that do you really read at all these motions where your name is put?

Joint motion for a resolution

In this particular case, calling for the release of Senator De Lima in the Philippines prior to any form of trial, and yet you claim that the charges against him are completely fabricated? However, if you are fully familiar with the case, so could you tell me what ”evidence” to the following statements are based on?

E.g.

C. whereas there are serious concerns that the offences Senator De Lima has been charged with are almost entirely fabricated; whereas Amnesty International regards Senator De Lima as a prisoner of conscience;

D. whereas Senator De Lima is a human rights advocate and the highest profile critic of Philippine President Rodrigo Duterte’s anti-drug campaign; whereas she has openly condemned the Philippine Drug War; whereas Senator De Lima was the Chair of the Philippine’s Human Rights Commission; whereas there are serious concerns for the safety of Senator De Lima; whereas there are numerous claims of torture in places of detention that are not giving rise to inquiries;

E. whereas on 19 September 2016, Senator De Lima was removed from her position as chairperson of the Senate Committee on Justice and Human Rights; whereas during her time as head of the Commission on Human Rights, Senator De Lima led the investigation into the alleged extrajudicial killings of an estimated 1 000 or more drug suspects in Davao, while President Duterte was mayor of the city; whereas following the hearings, Senator De Lima was exposed to a torrent of harassment and intimidation from the authorities, and these attacks have intensified over the last eight months;

Innocent until proven guilty? Clearly this is not done now making accused not guilty without a trial from the Brussels and call for the release. To be honest, I have not come across a similar presentation before.

86% of Filipinos support the President of the Republic and to rely on the judiciary and police operations. As such, this proposal has no impact on the functioning of the judiciary of the Philippines, because the EU does not have the power, any more than any other fronts on which this proposal has been sent.

Heikki Dillström”

One of the members Heidi Hautala replied:

”Good Heikki Dillström,

Senator De Lima is clearly target of political persecution by Duterte government. Parliamentarians immunity should cover political opinions and should not be terminated if the person concerned can not be guaranteed a fair trial. Such conclusion we would have been made if she were a member of the European Parliament. Unfortunately, in many countries, such as Turkey, parliamentarians have been subjected to the ruling party of political persecution.

Actions brought against the De Lime about drug trafficking charges are guaranteed to related to the fact that she has tried to stop Duterte declare an unprecedented campaign to kill drug users. The senator’s active political career as a defender of human rights and the legality of his detention, has as well as a lot of reliable sources.

Kindly

Heidi Hautala”

So I asked again about sources and evidence:

”Now I must say that you are presenting pretty harsh statements in this message and you use phrases such as ”clearly”, ”guaranteed”, however, there is no answer to the original question, what kind of evidence and sources of information these conclusions have been made. I think the justification of the findings made without trial has a weak background.

It also seems that you have no information about Filipino society or the main problem of corruption, because you assume that De Lima’s case would be like any member of EU Parliament. The Philippines can not be compared to Turkey or to any EU country on any grounds.

By default, drug users kill campaign is also one of the subject of ignorance, about 1.2 million of the drug user and the dealers have surrendered to the police only on the basis of presidential speeches and this is the basic purpose of the campaign -> intimidation of the criminals. With this action the President has saved thousands of lives. Can you mention any other country where this has happened?

Then the situation in the Philippines, you do not seem to be aware of the fact that the drug barons money has corrupted the entire old management based form officials to senators on this issue that the president has been repairing, the whole of his term. Eg. The majority of Filipinos main media is corrupt, and also the Amnesty staff, and every local institution. De Lima, is part of that old corrupt regime, and only on that the arrest and forthcoming trial is all about.

Mm., USA, Australia, China, Indonesia, Russia, Thailand, Japan and most of the Asian countries have praised the president Duterte for his government program, including the anti-drug and anti-corruption campaigns. Now, the EU decided without a trial name De Lima to be a political prisoner and accuse the president of starting kill campaign, which has also no decision of court or any evidence.

I will now ask the original question again, what evidence is there and which reliable sources you justify your decision?

Heikki Dillström”

I got the last message from Hautala.

Good Heikki Dillström,

I will not continue this debate, here is one estimate of the fact that authoritariangovernments will take their objects also member of parliaments.

Human rights day

and my answer.

This is how I thought, you do not want to continue the conversation, because the decision is made without evidence and how it could be anything else, the case has not even been processed in court, and no decicion is available. That’s what makes this all the more shocking that the European Parliament may, if they wish to make such unsubstantiated decisions about anything. DUTERTE government is the first in a long time, which will help people to a better life for example. free food and medical assistance and the new investments. The link is a general debate on the situation in Asia, and it does not reflect the real situation in the Philippines.

Ps. This debate can be read in my blog dillstrom.net and it has also been sent to Presidential Communications Secretary, Martin Andanar in the Philippines, who was grateful for the information.

Heikki Dillström”

Kategoriat: Jupinat | 1 kommentti

EU parlamentti / EU parliament

EU parlamentti on taas kerran väsännyt päätöslauselmaesityksen asiasta, josta se ei selvästikään ole perillä ja jossa se luottaa sokeasti vain Amnestyn mielipiteeseen. Lauselmassa huumekartellien korruptoimasta ja jo pidätetystä senaattori De Limasta on leivottu ”mielipidevanki” ja siinä vaaditaan hänen vapauttamistaan. Samassa lausunnossa väitetään ”syytteiden epäillään vahvasti olevan lähes täysin tekaistuja”, vaikka koko asiaa ei ole edes käsitelty oikeudessa. EU parlamentilla ei ole minkäänlaisia valtuuksia yrittää puuttua itsenäisen maan oikeusjärjestelmän toimintaan, saati sanella miten sen tulisi omassa maassaan toimia. Vaatimuksia perustellaan köykäisesti ihmisoikeuksilla ja esitetään YK:ta tutkimaan ”ihmisoikeusrikkomuksia” ja samaan aikaan väitetään niitä jo tapahtuneen, vaikka asiaa ei ole edes tutkittu. Ainoaksi painostuskeinoksi mainitaankin lopussa ”kaikkien mahdollisten välineiden käyttäminen” ja tämän lausuman levittäminen kaikenlaisille tahoille, joilla ei ole yhtään sen enempää valtuuksia puuttua näihin asioihin, kuin EU parlamentillakaan. Ilmeisesti virkamiehillä on taas kerran tekemisen puutetta, kun hullujen päätösten sarja saa jatkoa.

———————————————————————————————————

The EU Parliament has once again made a motion for a resolution on which it has clearly not investigated, and blindly rely only to Amnesty opinion. The part of the drug cartels and corrupted, now arrested Senator De Lima is made to be ”prisoner of conscience” and they call for her release. In the same statement it is said ”accusations strongly suspected to be almost entirely bogus,” even if the whole thing is not even processed in court. The EU Parliament has no powers to intervene in the functioning of an independent judicial system, let alone to dictate how it should operate in their own country. They justify their claims with human rights and set out the UN to investigate ”human rights violations” and at the same time they allege ”human rights violations”  have already occurred, even though the matter has not even been investigated. As the only means of making pressure they say ”use all possible means” and the spreading of this statement to all kinds of parties, which do not have any more powers to intervene in these matters, as the European Parliament do. Apparently, officials are once again the lack of work, after a series of crazy decisions will be continued with this theater.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti

Kadonneen suvakin metsästys / Hunt for the lost tolerant

”Maahanmuuttokriittisten” suusta kuulee kaikenlaista, yksi asia kuitenkin toistuu muita useammin ja se on suvakki. Heidän mukaansa suvakki on henkilö joka haluaa hallitsematonta maahanmuuttoa eli rajat täysin auki. Median ja poliitikkojen mielikuvissa suvakista on kasvanut toinen ääripää maahanmuuttokriittisille, kansallissosialisteille ja natseille. Ajattelin lähteä valottamaan tässä kirjoituksessa mikä on suvakki ja mitä se edustaa sekä mistä se löytyy.

Aloitetaan termistä suvakki, se kuvataan näin:

”Suvakki on pilkkanimi suvaitsevaiselle. Sana levisi yleiseen käyttöön vuosina 2012-2016, ja sitä on käytetty eri tavoin. Suvaitsevaisto on halventava nimitys suvaitsevaisuuden kannattajille tai edistäjille.”, ”Sana on siis yhdistelmä sanoista suvaitsevainen ja vajakki. Vajakki on halventava nimitys vajaamieliselle, vajaalle tai älyllisesti vajavaiselle henkilölle.”

Ymmärtääksemme aihetta paremmin, seuraavaksi pitää avata mitä suvaitsevaisuus tarkoittaa:

Suvaitsevaisuus (myös: suvaitsevuus) on Unescon määritelmän mukaan, ”meidän maailmamme kulttuureiden, ilmaisutapojemme ja inhimillisten elämänmuotojen rikkaan moninaisuuden kunnioittamista, hyväksymistä ja arvostamista. Ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteen mukaisesti suvaitsevaisuuden osoittaminen ei merkitse yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden sietämistä eikä omasta vakaumuksesta luopumista eikä sen heikentämistä. Se merkitsee, että ihminen saa vapaasti pitää kiinni vakaumuksestaan ja hyväksyy sen, että toiset pitävät kiinni omastaan. Se merkitsee sen tosiasian hyväksymistä, että ihmisillä, jotka ovat luonnostaan erilaisia ulkomuotonsa, asemansa, puhetapansa, käyttäytymismuotojensa ja arvojensa puolesta, on oikeus elää rauhassa ja olla sellaisia kuin ovat. Se merkitsee myös, ettei kukaan saa väkisin tyrkyttää näkemyksiään toisille.” (UNESCOn yleiskokouksen 16.11.1995 hyväksymä Julistus suvaitsevaisuuden periaatteista).

Näistä määritelmistä ymmärrämme jo aika paljon ja on selvää, että suvakki merkitsee aivan täysin eri asiaa ”maahanmuuttokriittiselle” kuin muille ihmisille. Jos katsoo tuota suvaitsevaisuuden määritelmää, niin siinä kuvataan lähestulkoon kaikki inhimillisyyden piirteet. Suvaitsevaisuus ei siis aja ohi minkään maan lainsäädännöstä, kuten usein valheellisesti väitetään ja vaaditaan rajoja kiinni.

Mistä sitten löytäisimme sen suvakin eli toisen ääripään?

Siihen ei toistaiseksi ole yksikään poliitikko tai media osannut vastata, joten tämä aihe alkaa käydä todella mielenkiintoiseksi. Useiden ”maahanmuuttokriittisten” mielestä se suvakki löytyy varmasti Rasmus ryhmästä: ”Rasmus on valtakunnallinen rasismin ja muukalaispelon vastaista työtä, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden verkosto ja yhdistys.” Ei tämä kyllä näytä ääriajattelulta, ryhmässä edistetään yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia.

Suvakkia ei siis sieltä löytynyt, mutta jatketaan etsimistä. MV lehden foorumin mukaan suvakkeja löytyy lähes kaikkialta. (Kommentit ovat sen verran kuvottavia, etten ala niitä tähän linkittämään.) Heitä löytyy mm. sosiaalitoimistoista, kouluista, työpaikoilta, baareista, kaduilta, päivähoidosta, vastaanottokeskuksista, punaisesta rististä, kirkosta, seurakunnista ja internet on tietysti heitä pullollaan.

Alkaa näyttämään siltä, että se suvakki ja toinen ääripää ovat tavalliset kansalaiset, jotka kunnoittavat ihmisarvoja, ihmisoikeuksia ja yhdenvertaisuutta. Tämä on se osa kansaa jotka eivät ole ”maahanmuuttokriittisiä”. Ilmeisesti suvakki ja toinen ääripää löytyy ainoastaan tämän ”maahanmuuttokriittisen” porukan omista ennakkoluuloista sekä kuvitelmista.

Tästä pääsemme viimeiseen kysymykseen, eli miksi jotkut poliitikot puhuvat toisesta ääripäästä, keskitien kulkemisesta ja suvakeista?

”Maahanmuuttokriittisyydestä” ja ääripäistä media saa raflaavia otsikoita sekä provosoivia juttuja ja lukijoita riittää. Tietyt poliitikot saavat julkisuutta juuri tuon ensimmäisen syyn vuoksi ja varmistelevat asemiaan seuraavia vaaleja varten. Silti kukaan heistä ei tunnu osaavan selittää mistä ihmisistä he suvakkeina ja ääripäänä oikein puhuvat, uskoisin etteivät he tiedä sitä itsekään.

———————————————————————————————————

From the ”Immigration critical” people you can hear all kinds of things, the one thing is repeated more often than others, and it is suvakki. According to them, suvakki is a person who wants uncontrolled immigration and borders wide open. Media and politicians’ minds suvakki has grown to be the other extreme of, the Immigration critical, the National Socialists, the Nazis.  I thought to shed some light on this matter what is suvakki, what it stands for and where to find it.

Let’s start with the term suvakki, it is described:

”Suvakki is an abuse word. The word was spread to general use in 2012-2016, and has been used in different ways. It has been used as a derogatory name of tolerance supporters. The word is, therefore, a combination of the words tolerant and vajakki. Vajakki is a derogatory designation of the mentally retarded, on a partial or intellectually disabled person. ”

In order to understand the subject better, the next we need to know what tolerance means:

Tolerance (also: toleration) is, according to the UNESCO definition, ”respect of our world cultures, free expression and human life, acceptance and appreciation of the rich diversity of the principle and respect for human rights in accordance with the practice of tolerance does not mean toleration of social injustice or on their own belief abandonment or weakening it means. that one is free to hold convictions and accepts that others adhere to theirs. it represents the fact the acceptance that people who are naturally diverse in their appearance, situation, speech, behavior and values, have the right to live in peace and be as they are. It also means, that no one may forcibly impose their views on others. ” (Adopted by the UNESCO General Conference 16.11.1995 Declaration of tolerance principles).

From these definitions, we understand quite a lot and it is clear that suvakki means totally different things for ”immigration critical” than other people. If you look at that definition of tolerance, it describes the characteristics of almost all of humanity. Tolerance does not run over any national law, as is often falsely claimed, and is required to adhere to the limits.

Then where we might find this suvakki that is, the second end of the spectrum and the other extreme?

No politician or the media have not answered it yet, so this topic is getting really interesting. A number of ”immigration critical” thought that suvakki is definitely in the Rasmus group: ”Rasmus is a nationwide fight against racism and xenophobia, we work for equality and human rights in the network of people and associations” This does not look like extreme thinking, the group promotes equality and human rights.

Suvakki is not to be found there, but we will continue searching. According to the MV magazine forum suvakki can be found almost anywhere. (Comments are so disgusting, that I did not link them to this writing.) They can be found for example. Social offices, schools, workplaces, bars, streets, day care, reception centers, Red Cross, churches and of course the internet is full of them.

It starts to look that suvakki and the other end of the spectrum extremists are the ordinary citizens, who complement the human values, human rights and equality. This is the part of the people who are not ”immigration critical”. Apparently suvakki and the other end of the spectrum extremists are found only in ”immigration critical” people’s own prejudices and illusions.

This brings us to the last question, that is why some politicians talk about one extreme, middle way and suvakki?

”Immigration critical” and extremities are more sensational headlines for the media and the people want to read about it. Certain politicians gain publicity just for the sake of that cause and they are preparing their position for the next elections. Yet none of them does seem to know how to explain the suvakki and the extreme of the other end of the scale, and properly speaking, I think they do not know it themselves.

Kategoriat: Jupinat | Jätä kommentti